Česká hasičská jednota

Česká hasičská jednota (dále jen ČHJ nebo jednota) je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany.

sv florian

Obnovená ČHJ zahájila činnost zaregistrováním svých stanov na Ministerstvu vnitra dne 10. května 1990 s cílem vytvořit organizaci na demokratických principech a pokračovat v tradici, kterou založili naši předkové.

Jednota spolupracuje v rámci zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady, hasičskými záchrannými sbory a obcemi při plnění úkolů požární ochrany, především na úseku požární prevence a zvyšování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Sdružuje přes 3000 členů v 54 hasičských sborech a ve čtyřech župách: Povltavské, Sionské, Východočeské a Jana Roháče.

Nejvyšším orgánem ČHJ je sjezd. VI. řádný sjezd se konal 11. listopadu 2017 v Hlinsku. Práci jednoty koordinuje prezidium ČHJ a hasičské župy. Prezidium se schází pravidelně pětkrát ročně. Aktuální otázky v obdobích mezi zasedáním prezidia jsou řešeny sekretariátem, který tvoří prezident, jeho náměstci a jednatel. Důležitou roli zde hraje i uplatňovaný princip samofinancování činnosti jednotlivých článků ČHJ. Veškeré funkce v jednotě jsou funkcemi čestnými.

Činnost ČHJ potvrzuje obětavost členů a připravenost našich dobrovolných hasičů sborů pomáhat spoluobčanům při požárech, povodních a dalších krizových situacích. Vedle toho se zaměřuje na zajišťování úkolů spojených s vypsanými granty, zajišťování soutěží, odbornou přípravu a práci s mládeží.[0.005s] 2k7-2019 © Ing. Michal "Kuře" Vondráček, všechna práva vyhrazena.