Historie

Únor 1990

byl ustaven přípravný výbor. V jeho čele stáli Josef Molinaro – Říčany, Milan Garncarz – Praha a Jaroslav Svoboda – Říčany. Podnětem byl otevřený dopis hasičského sboru Praha 10 – Kolovraty, adresovaný ÚV SPO Č SR ze dne 10.1.1990, ve kterém se požadovalo odstoupit od starých byrokratických metod řízení a znovu navázat na myšlenky a tradice českých hasičských jednot.

10. 5. 1990

byla provedena registrace stanov ČHJ na Ministerstvu vnitra.

29. 9. 1990

se konal ustavující sjezd České hasičské jednoty v Praze za účasti 35 delegátů z 15 sborů. Prezidentem byl zvolen Ing. Molinaro Josef z Říčan, 1. viceprezidentem se stal Mojmír Šourek – Kutná Hora a 2. viceprezidentem Karel Potužník z Plzně. Byly schváleny stanovy, znak a vlajka ČHJ.

12. 2. 1992

se konalo mimořádné rozšířené zasedání prezidia ČHJ, na kterém bylo přijato první programové prohlášení ČHJ.

19. 12. 1992

se uskutečnil I. řádný sjezd České hasičské jednoty v Praze 1 za účasti 42 delegátů z 26 sborů. Prezidentem byl opětně zvolen Ing. Molinaro Josef z Říčan, 1. viceprezidentem Ing. Pekar Vasil Silvestr – Praha a 2. viceprezidentem kpt. PO Vrzal Jan – Říčany.

15. 11. 1997

byl svolán II. řádný sjezd České hasičské jednoty v Praze 9 – Libeň za účasti 84 delegátů zastupujících 97 sborů. Prezidentem byl zvolen Ing. Pekar Vasil Silvestr z Prahy. 1. náměstkem byl zvolen mjr. PO Komínek Vladimír – Chrudim a 2. náměstkem Tvrdík Bohumil – Opatovice. Předsedou revizní komise se stal JUDr. Kyzr Pavel – Opatovice. Na sjezdu byly přijaty nové stanovy, které posílily demokratický základ ČHJ a podle kterých se organizačními články ČHJ staly župy a krajská sdružení. Sídlem prezidia a sekretariátu ČHJ se stala Praha 9 – Libeň, Kolčavka 5.

16. 11. 2002

byl svolán III. řádný sjezd ČHJ, který se uskutečnil v centru hasičského hnutí v Přibyslavi za účasti 98 delegátů zastupujících 119 hasičských sborů ČHJ. Prezidentem byl zvolen opět Ing. Pekar Vasil Silvestr z Prahy, 1. náměstkem Komínek Vladimír z Chrudimi a 2. náměstkem JUDr. Kyzr Pavel z Opatovic I.

24. 11. 2007

se konal v Drevníkách na Příbramsku IV. řádný sjezd ČHJ. Tento sjezd byl výrazným mezníkem v činnosti ČHJ, stabilizovala se členská základna, osvědčila se organizační struktura a především se výrazně zlepšila a prohloubila spolupráce s SDH ČMS a MHJ, se kterými byly navázány úzké kontakty, pořádány společné akce, zavedena vzájemná informovanost o problémech v požární ochraně a společně hledány cesty pro jejich řešení. Vysoce také byla hodnocena práce s mládeží. Prezidentem ČHJ byl opětně zvolen Ing. Vasil Silvestr Pekar z Prahy, 1. náměstek prezidenta Ladislav Komínek z Chrudimi a 2. náměstek JUDr. Pavel Kyzr z Opatovic I. V uplynulém období byl přijat nový statut udělování vyznamenání a čestných titulů ČHJ, byly také zavedeny nové medaile „za věrnost“, „za příkladnou práci“ a „za zásluhy“. V přijatém programovém prohlášení pro další období do roku 2012 je kladen důraz především na další prohloubení spolupráce a integrace s MHJ a SDH ČMS a vytvoření jednotného hasičského hnutí jako vyšší společenské autority k prosazování společných cílů. Dále byla sjezdem vyjádřena podpora spolupráce se všemi občanskými sdruženími na úseku požární ochrany v ČR v rámci Národního výboru CTIF.

6. 10. 2012

se konal v Hlinsku V. řádný sjezd ČHJ. Proběhly řádné volby členů prezidia a členů ústřední revizní komise. Prezidium bylo zvoleno ve složení: prezident Ing. Vasil Silvestr Pekar Ph.D., I. náměstek Vladimír Komínek, II. náměstek JUDr. Pavel Kyzr, III. náměstek Petr Zoufalý, členové Josef Boháček, Marek Kadlec, Milan Málek, Bc. Radek Pešek, Lenka Růžičková, Alena Unčovská, Antonín Hejna, Jiří Soukup, František Rot, Alena Balánová, náhradníci Josef Vašata a Josef Náhlovský. Do ústřední revizní komise byl zvolen Ladislav Kadlec jako předseda a členové Miroslav Obolecký a Markéta Drobná.

14. 11. 2015

se konal v Obořišti u Příbrami mimořádný sjezd ČHJ za účelem projednání a schválení nových stanov ČHJ v souvislosti se změnou Občanského zákoníku. Na tomto sjezdu byly též předány účastníkům pamětní medaile u příležitosti 25. výročí založení České hasičské jednoty.

11. 11. 2017

se uskutečnil v Hlinsku VI. řádný sjezd ČHJ. Konaly se řádné volby prezidenta, členů prezidia a revizní komise. Prezidentem byl zvolen Ing. Vasil Silvestr Pekar Ph..D., náměstky byli zvoleni Bc. Milan Jindřichovský, Lenka Růžičková a Jiří Soukup. Členy prezidia se stali Marek Kadlec, Markéta Drobná, Martin Macháček, Alena Závitkovská, Ladislav Frantík, Roman Vlasák, Michal Petrák, Daniel Frei a Alena Balánová. Do revizní komise byli zvoleni Miroslav Obolecký, předseda a členové Karel Viktora a Marcela Boučková.
Z programového prohlášení sjezdu mimo jiné vyplynuly úkoly jako dokončit registrace pobočných spolků ČHJ v souvislosti se změnou Občanského zákoníku, ve spolupráci s orgány obcí a státní správy usilovat o zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů, rozvíjet spolupráci se všemi organizacemi a spolky na úseku požární ochrany v ČR i v rámci mezinárodní hasičské organizace CTIF, rozvíjet práci s dětmi a mládeží, podporovat kulturně společenskou činnost v obcích a rozvíjet mezilidské vztahy v duchu našeho historického hesla „Bližnímu ku pomoci“, zachovávat a rozvíjet hasičské tradice.[0.004s] 2k7-2019 © Ing. Michal "Kuře" Vondráček, všechna práva vyhrazena.