Vítejte na stránkách ČHJ

Výzva Prezidia České hasičské jednoty

Prezidium České hasičské jednoty vyzývá všechny dobrovolné hasičské sbory k podpoře úsilí vlády při prosazování jejich opatření pro boj s koronavirem.

Doporučujeme všem hasičským sborům ČHJ, aby se v úzké součinnosti s obecními a městskými úřady aktivně zapojily do poskytování pomoci seniorům a všem potřebným lidem v místech svého působení, při zajišťování ochranných roušek, jejich zásobování potravinami a zajišťování dalších nezbytných životních potřeb.

Úctou děkujeme všem, kdo nezištně pomáhají.

V Praze dne 18. Března 2020
Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.
prezident ČHJ

Kdo jsme

Česká hasičská jednota (ČHJ) vznikla začátkem roku 1990 jako první organizace dobrovolných hasičů založená na nových demokratických principech a tak navázala na tradice Ústřední Zemské hasičské jednoty království českého i historických organizací České zemské hasičské jednoty a Zemské hasičské jednoty v Čechách.

Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, okresními úřady, obcemi, právnickými osobami i podnikajícími fyzickými osobami při plnění úkolů na úseku požární ochrany. Pomáhá obcím při zřizování a zabezpečování činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, při údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany. Podílí se na preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany.

Česká hasičská jednota je členem Národního výboru CTIF a při své činnosti úzce spolupracuje s ostatními občanskými sdruženími na úseku požární ochrany, zejména se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska, Moravskou hasičskou jednotou a Českou asociací hasičských důstojníků.

Nejnovější příspěvky