Historie ČHJ

Založení

Po převratných politických změnách v Československé republice, které probíhaly po 17. listopadu 1989, bylo snahou tehdejšího Ústředního výboru Svazu požární ochrany ČSR uklidnit situaci v základních organizacích, proto dne 2. 12. 1989 vydal prohlášení, ve kterém však vystoupili členové Základní organizace SPO v Praze 10-Kolovratech, kteří rozeslali dne 10. 1. 1990 dalším organizacím otevřený dopis adresovaný Ústřednímu výboru SPO ČSR. V tomto dopise kritizovali byrokratický způsob řízení členské základny, požadovali radikální změny ve vedení Svazu požární ochrany tak, aby obsazování vedoucích funkcí bylo v souladu se změnami ústavy. Doporučovali dále změnu názvu a organizační struktury stávající organizace SPO.

Souhlas s tímto dopisem vyjádřila řada základních organizací SPO. Během února se sešli někteří jejich představitelé a utvořili přípravný výbor pro založení nové demokratické hasičské organizace. V čele tohoto výboru byl Ing. Josef Molinaro z Říčan. Přípravný výbor vypracoval stanovy nové hasičské organizace, která se vrátila k historickým tradicím České hasičské jednoty. Dne 10. 5. 1990 byla Ministerstvem vnitra ČR pod č. USP/1-181/90-R zaregistrována Česká hasičská jednota. Dne 29. 9. 1990 se ve smyslu stanov uskutečnil ustavující sjezd, který se konal v Praze 1, Na Perštýně 11. Sjezdu se zúčastnilo 35 delegátů z 15 sborů, kteří zvolili 5-ti členné prezidium a revizní komisi. Prezidentem byl zvolen Ing. Josef Molinaro z Říčan. 1. viceprezidentem se stal Mojmír Šourek z Kutné Hory a 2. viceprezidentem Karel Potužník z Plzně. Byly schváleny stanovy, znak a vlajka ČHJ.

 Po sjezdu se rozběhla registrace dalších sborů, které se hlásily k nové organizaci. Prozatímním sídlem ČHJ bylo místo konání sjezdu. Po počáteční stagnaci v činnosti nové organizace se dne 19. 2. 1992 konalo na Kladně mimořádné rozšířené zasedání prezidia ČHJ. Za člena Prezidia ČHJ byl kooptován Ing. Vasil Silvestr Pekar z Prahy a Václav Kopecký z Kladna, kteří byli pověřeni posílením organizační činnosti. Na prezidiu bylo vypracováno první programové prohlášení, které jasně definovalo úkoly a cíle nové hasičské organizace.

I. řádný sjezd

I. řádný sjezd České hasičské jednoty se uskutečnil dne 19. 12. 1992 v Domě novinářů v Praze l za účasti 42 delegátů z 26 sborů. Chybou stávajícího prezidenta a neucelené evidence se mnohé sbory hlásící se k ČHJ nebyly na sjezd pozvány a nebyl s nimi navázán kontakt. Další chybou bylo, že nebyl zvolen do Prezidia ČHJ zástupce z okresu Kladno, který od počátku aktivně spolupracoval s prezidiem a byl příslibem obnovení činnosti na Kladensku.

Prezidentem ČHJ byl opětně zvolen Ing. Josef Molinaro z Říčan, 1. viceprezidentem Ing. Vasil Silvestr Pekar z Prahy a 2. viceprezidentem Jan Vrzal z Říčan. Byl schválen návrh nového hodnostního označení, čepicových a rukávových znaků ČHJ. Po tomto sjezdu se činnost nové organizace aktivně rozběhla. Pro hasičské sbory organizované v ČHJ byl vydáván „Zpravodaj ČHJ“, který napomohl jejich lepší informovanosti o činnosti ČHJ a seznamoval je s novými předpisy.

Od roku 1995 byly každoročně pořádány spolu s Moravskou hasičskou jednotou společná Mistrovství ČR v požárním sportu. 1. Mistrovství ČHJ a MHJ v požárním sportu se konalo v Slavkově u Brna.

II.řádný sjezd

II.řádný sjezd ČHJ se konal v kulturním domě Gong v Praze 9 dne 15. 11. 1997. Sjezdu se zúčastnilo 94 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří zastupovali 96 hasičských sborů. Sjezd schválil změnu stanov, které se staly srozumitelnější a dávaly větší volnost hasičským sborům ČHJ při vytváření organizační struktury a orgánů ČHJ.

V době konání sjezdu byly registrovány v organizační struktuře ČHJ tři župy. První župou byla župa Povltavská v okolí Příbrami, dalšími pak Východočeská v okolí Chrudimi a Sionská v okolí Kutné Hory.

Prezidentem ČHJ byl zvolen Ing. Vasil Silvestr Pekar z Prahy, 1. náměstkem Vladimír Komínek z Hlinska a 2. náměstkem Ladislav Tvrdík z Opatovic I. Předsedou revizní komise ČHJ se stal JUDr. Pavel Kyzr z Opatovic I.

III. řádný sjezd

III. řádný sjezd se konal v Přibyslavi dne 16. 11. 2002. Sjezd doporučil vyřadit z evidence hasičské sbory, které se registrovaly jak u  ČHJ, tak u SDH ČMS. Hasičským sborům z oblasti Moravy bylo doporučeno, aby přešly k MHJ.

Tímto krokem se činnost ČHJ přesunula pouze na území českých krajů. Došlo však k úbytku počtu sborů především z okolí Mělníka, Plzně a Sokolova, které přešly zpět k SDH ČMS. V organizační struktuře přibyly další 3 župy. Župa Sv. Markéty a župa Podvysocká v okrese Kutná Hora a Pražská župa, která spojovala 3 hasičské sbory v oblasti Prahy a Prahy-východ. Těmito kroky se zjednodušila organizační činnost ve styku s hasičskými sbory ČHJ. Organizační struktura ČHJ byla rozšířena o stálý sekretariát, který operativně zajišťuje činnost ČHJ mezi zasedáními prezidia.

V roce 2000 byl sjezdem SDH ČMS zvolen novým starostou Ing. Karel Richter. Díky změnám ve vedení SDH ČMS došlo k výrazné změně ve vztazích obou sdružení. Poprvé od vzniku ČHJ se jejího sjezdu v Přibyslavi zúčastnil vrcholný představitel SDH ČMS. Tímto krokem byla v dalším období navázána hlubší a těsnější spolupráce. ČHJ, MHJ a SDH ČMS se staly vzájemnými partnery.

V roce 2004 u příležitosti Hasičských slavností v Litoměřicích konaných ve dnech 4. a 5. června 2004 byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi SDH ČMS, ČHJ a MHJ, kterou podepsali za SDH ČMS Ing. Karel Richter, za ČHJ prezident ČHJ Ing. Vasil Silvestr Pekar a Bc. Josef Halouzka – prezident MHJ.

K rozšíření spolupráce mezi ČHJ a SDH ČMS přispívaly i vzájemné přátelské vztahy představitelů těchto sdružení. Byla navázána spolupráce v rámci odborných komisí SDH ČMS pro požární sport, práci s mládeží a historii, do kterých byli přizváni a zapojeni také zástupci ČHJ.

IV. řádný sjezd ČHJ

IV. řádný sjezd ČHJ se konal dne 24. 11. 2007 v Drevníkách na Příbramsku. Tento sjezd byl výrazným mezníkem v činnosti ČHJ, stabilizovala se členská základna, osvědčila se organizační struktura a především se výrazně zlepšila a prohloubila spolupráce s SDH ČMS a MHJ, se kterými byly navázány úzké kontakty, pořádány společné akce, zavedena vzájemná informovanost o problémech v požární ochraně a společně hledány cesty pro jejich řešení. Vysoce také byla hodnocena práce s mládeží. Prezidentem ČHJ byl opětně zvolen Ing. Vasil Silvestr Pekar z Prahy, 1. náměstkem prezidenta Ladislav Komínek z Chrudimi a 2. náměstkem JUDr. Pavel Kyzr z Opatovic I. V uplynulém období byl přijat nový statut udělování vyznamenání a čestných titulů ČHJ, byly také zavedeny nové medaile „za věrnost“, „za příkladnou práci“ a „za zásluhy“. V přijatém programovém prohlášení pro další období do roku 2012 je kladen důraz především na další prohloubení spolupráce a integrace s MHJ a SDH ČMS a jako vyšší společenské autority k prosazování společných cílů. Dále byla sjezdem vyjádřena podpora spolupráce se všemi občanskými sdruženími na úseku požární ochrany v ČR v rámci Národního výboru CTIF.

Při příležitosti Litoměřických hasičských slavností byl 12. 6. 2010 uspořádán v Litoměřicích slavnostní aktiv, na kterém byly význačným osobnostem, které podporovaly činnost ČHJ a zasloužilým členům ČHJ předány pamětní medaile k 20. výročí vzniku ČHJ. Slavnostního aktivu se zúčastnilo přes sto zástupců hasičských sborů ČHJ a pozvaných hostu.

Zároveň byl představen ústřední prapor ČHJ a předány výroční pamětní stuhy Prezidia ČHJ na prapory hasičských sborů ČHJ. Sjezd schválil rovněž změnu rukávového znaku ČHJ

V. řádný sjezd

České hasičské jednoty se konal v Hlinsku dne 6. října 2012. Sjezd schválil
Programové prohlášení sjezdu, zvolil prezidentem ČHJ Ing. Vasila Silvestra Pekara, Ph.D., 1. náměstka prezidenta ČH Vladimíra Komínka, jako 2. náměstka prezidenta ČHJ JUDr. Pavla Kyzra a za 3. náměstka prezidenta ČHJ Petra Zoufalého.
Sjezd schválil rovněž změnu rukávového znaku ČHJ

Mimořádný sjezd ČHJ

Mimořádný sjezd ČHJ se konal v sobotu 14. listopadu 2015 od 9.00 hod. v penzionu Nový Rybník, Obořiště 53, okr. Příbram.
Jednání nejvyššího orgánu dobrovolných hasičů registrovaných v České hasičské jednotě bylo vyvoláno nutností změny stanov v souvislosti s registrací ČHJ podle nového Občanského zákoníku jako spolku. V souvislosti s tím byl přijat Návrh nových stanov ČHJ. Bylo konstatováno, že se nepodařilo naplnit myšlenku vytvoření jednotného hasičského hnutí pro nezájem a odpor některých členů výkonného výboru SDH ČMS a v tomto duchu byly poté stanovy upraveny. Slavnostní část sjezdu byla věnována připomínce 25. výročí založení ČHJ a předání pamětních medailí.
Dne 7. října 2015 proběhla certifikace Muzea ČHJ podle kriterií CTIF – Mezinárodní asociace hasičských záchranných služeb, mezinárodní komisí „Historie Hasičského záchranného sboru a CTIF, v oblasti muzeí a dokumentace. Toto muzeum ČHJ bylo certifikováno, jako rozsáhlá sbírka muzeální povahy a byl pro jeho činnost byl vydán certifikát CTIF s platností do roku2026.
Muzeum je bezúplatně přístupné veřejnosti a počet jeho návštěvníků z domova i ze zahraničí rok od roku narůstá. Muzeum slouží především propagaci hasičské hnutí mezi mládeží. Jeho návštěvníky jsou nejen jednotlivci, ale také skupiny dětí ze škol a školek, seniorů z domovů důchodců a členové hasičských sborů, které zajímá historie dobrovolného hasičstva a historická technika.

VI.řádný sjezd ČHJ

VI.řádný sjezd ČHJ se konal 11. listopadu 2017 v Multifunkčním centru Hlinsko.

Na sjezdu bylo konstatováno, že se nepodařilo přetransformovat některé hasičské sbory a župy jako pobočné spolky ČHJ a proto bylo schváleno jejich vyřazení z evidence ČHJ.

Bylo zvoleno nové vedení ČHJ ve složení:

Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph. D. – prezident ČHJ

Mgr. Milan Jindřichovský – 1. náměstek prezidenta

Lenka Růžičková  – náměstkyně prezidenta ČHJ

Jiří Soukup –náměstek prezidenta ČHJ

Na sjezdu byli oceněni vybraní dlouholetí zasloužilí členové

nově zavedenou medailí ČHJ „za mimořádné zásluhy“.