Zdravice k 20 letům HZS ČR

Vážený pane generální řediteli,

v den sv. Floriána, patrona všech hasičů, Vám a celému Hasičskému záchrannému sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) s potěšením předávám blahopřání  České hasičské jednoty k výročí dvaceti let novodobého HZS ČR. 

Nové podmínky HZS ČR byly vyvolány nejenom společenskými a politickými změnami, ale i zkušenostmi z likvidace následků katastrofálních povodní v roce 1997. Nové krajské uspořádání a zvýšené požadavky na ochranu občanů a ochranu majetku při mimořádných událostech se promítly do nové koncepce HZS ČR, s rozšířenými kompetencemi a příslušníky ve služebním poměru. Významnou změnou v souvislosti s tím, bylo i vytvoření právního rámce pro integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), který vymezil pravidla činnosti všech složek podílejících se na likvidaci následků mimořádných událostí a tím významnou měrou přispěl ke zvýšení bezpečnosti našich občanů. Oprávněnost a správnost této změny se projevila již krátce poté při katastrofální povodni v roce 2002. Opět se potvrdilo pravidlo, čím rozsáhlejší je mimořádná událost, či krizová situace, tím větší je zapojení jednotek SDH obcí. Proto je velice dobře, že HZS ČR věnuje podpoře, technické akceschopnosti a odborné přípravě dobrovolných jednotek zvýšenou pozornost. Dobrovolní a profesionální hasiči spolu tvoří „modrou armádu“, která je významným prvkem bezpečnosti státu.

Byť byl historicky systém jednotek PO vybudován pro hašení požárů a likvidaci následků živelních pohrom, s technickým rozvojem naší společnost vyvstala potřeba zasahovat též na dopravní nehody a technické havárie. V tomto trendu se systém profiluje i nyní a přirozeně se mu přizpůsobují i jednotky dobrovolných hasičů v jednotlivých obcích.

Úspěchy a rozvoj HZS ČR v uplynulém období jsou potěšitelné i pro všechny dobrovolné hasiče, neboť pomáhají naplňovat naše společné poslání pomoci našim spoluobčanům. Věříme, že v těchto dobrých výsledcích bude HZS ČR pokračovat i v budoucnosti.

V Praze dne  4. května 2020

 Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.
prezident České hasičské jednoty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.